Để tải tài liệu về chủ đề: 

"Báo cáo ca bệnh COVID19 nặng có bội nhiễm".

Để tải tài liệu về chủ đề: 

"Kháng sinh sớm trong NTH - khuyến cáo và thực tế".

Để tải tài liệu về chủ đề: 

"PKPD kháng sinh trong điều trị bệnh nhân nhiễm khuẩn nặng CME".

Để tải những thông điệp chính của chương trình